Zásady zpracování osobních údajů

Na této stránce naleznete základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů a Vaše práva ohledně zpracovávaných osobních údajů.

Správce osobních údajů

SILOU HLASU, z.s., sídlem: Osiková 3, 130 00 Praha 3 IČ: 05599237, e-mail: ozvetese@silouhlasu.cz, web: www.silouhlasu.cz (dále jen „spolek“)

Zpracování osobních údajů

Pro účely poskytování služeb ze strany našeho spolku SILOU HLASU, z.s., shromažďujeme a zpracováváme tyto nezbytné osobní údaje o Vás:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu trvalého, případně jiného pobytu
  • emailovou adresu
  • telefonický kontakt
  • platební údaje

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou v našem spolku důsledně chráněny. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům a zaměstnancům spolku, osobám, které jsou oprávněny služby spolku nabízet a dále osobám, které se případně podílejí na zajištění služeb spolku. Poskytnuté osobní údaje v rozsahu a k účelu výše uvedenému jsou ze strany našeho spolku zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i v listinné podobě. Při zpracování Vašich osobních údajů je náš spolek povinen dbát, abyste neutrpěli újmu na svých právech a jsme též povinni dbát na ochranu před neoprávněným zásahem do Vašeho soukromého a osobního života.

Zpracování osobních údajů bez poskytnutého souhlasu

Náš spolek je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu a také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění povinností ze smlouvy, a to pouze v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Zpracování osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu je prováděno zejména pro plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s Vámi (tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám, které náš spolek využívá pro plnění smluvních povinností), z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů našeho spolku a uchovávání a archivování údajů dle zákonných požadavků. 

Při uzavření a trvání smluvního vztahu může být náš spolek také povinen zjišťovat a zpracovávat zákonem stanovené osobní údaje. K takovému zpracování osobních údajů není třeba Vašeho souhlasu, neboť se jedná o povinnost stanovenou právním předpisem. V případě, že nám tyto osobní údaje nebudete chtít sdělit, nebudou Vám moci být dle zákonných požadavků poskytnuty služby našeho spolku.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Zpracování osobních údajů, které pro náš spolek nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno pouze na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem uvážení a rozhodnutí. Uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely (je-li vyžadován) je z Vaší strany poskytován při uzavírání smluvního vztahu.

Kdykoli v průběhu smluvního vztahu přitom můžete Váš souhlas odvolat. Odvolání takového souhlasu není překážkou pro další využívání služeb našeho spolku.

Doba zpracování osobních údajů

Náš spolek zpracovává osobní údaje klienta maximálně po dobu 10 let ode dne, kdy je ukončeno poskytování služeb ze strany našeho spolku. Uvedená doba zpracování je maximální a vyplývá z platných právních předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem našeho spolku. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Uplatnění Vašich práv

Z platných právních předpisů vyplývají Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů, která uvádíme níže. 

Právo na informace – máte právo dozvědět se, jaké informace o Vás zpracováváme. 

Právo na opravu - zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, můžete nás na tuto skutečnost upozornit prostřednictvím kontaktů uvedených výše nebo na našich internetových stránkách www.silouhlasu.cz. Před opravou zpracovávaných osobních údajů od Vás budeme vyžadovat prokázání Vaši identifikace. 

Rovněž můžete využít práva „být zapomenut“. V takovém případě náš spolek smaže všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou z tohoto práva jsou případy, kdy zpracování probíhá na základě povinnosti stanovené právním předpisem nebo z důvodu oprávněného zájmu našeho spolu. Před smazáním Vašich osobních údajů budeme vyžadovat prokázání Vaši identifikace.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Dále Vám tímto také sdělujeme, že plně odpovídáme za zákonné zpracování Vašich osobních údajů. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Změna zásad o zpracování osobních údajů

Náš spolek může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit zveřejněním aktualizovaných ustanovení. Všechna aktualizovaná ustanovení vstupují automaticky v platnost v den uvedený ve zveřejněných zásadách ochrany osobních údajů, pokud není uvedeno jinak.